Vznik Lhot a výklad názvu obce

Vznik Lhot se datuje začátkem 13. století za panování Přemysla Otakara I. Lhoty byly zakládány většinou drobnými feudály v okrajových částech katastrů existujících vesnic s feudálním osídlením. Jsou dílem vrcholné kolonizace, osazované domácím obyvatelstvem. Jejich zakládání bylo spojeno s obtížnými
kultivačními pracemi a náleží do poslední fáze osídlovacího procesu na méně hodnotné nebo lesní půdě, kterou museli vymýtit a za tyto práce byli obyvatelé osvobozeni na přesně stanovený počet let od dávek daní a poplatků. Jednalo se o tzv. "lhóty" polehčení, od čehož dostávaly jména. Tímto způsobem využívala
robná šlechta racionálněji dosud nevyužitou půdu v okrajových částech katastru a tím si zvyšovala i své důchody. Ve Lhotách zpravidla neexistovala feudální sídla a nebyla zde ani centra farní správy. V době předhusitské byly zřízeny kostely jen v 8 lokalitách z celkového počtu Lhot.


V současné době se na území bývalého Československa nachází cca 360 obcí nesoucích pojmenování Lhota, Lhotka, Lhůta, Lhotice, Lehota.

Vznik sjezdů Lhot a Lehot

Prvopočátky sjezdu Lhot a Lehot hledejme v Uhlířské Lhotě na Kolínsku, kde se konal sraz rodáků obce. Chytří pánové, Doležal a Kalousek, přišli s myšlenkou uspořádat první setkání Lhot a Lehot. V roce 1981 sezvali představitele jednotlivých Lhot do Uhlířské Lhoty a odstartovali tak tradici, která nyní trvá více než čtvrt století.

Co je sjezd Lhot a Lehot

Sjezd Lhot a Lehot je každoroční setkání představitelů jednotlivých obcích v jedné předem určené pořadatelské obci o prvním červencovém víkendu. Do roku 1990 toto setkání většinou zastřešovala JZD a převážně zemědělci měli možnost navštívit různá místa Československa. Náplní sjezdu bylo setkávání lidí, prezentace kulturního a folklorního života regionu, společenská zábava a soudržnost Lhoťáků.

Průběh a program sjezdu Lhot a Lehot

Účastníci sjezdu Lhot a Lehot začnou během pátku přijíždět do pořadatelské obce. Na registračním místě (zpravidla Obecní úřad) se zaregistrují, získají pořadové číslo do průvodu Lhot a Lehot a zakoupí si vstupenky. Následně se přesunou na louku určenou pro stanový tábor a tam si postaví své stany a přístřešky.
Během odpoledne a večera se zahájí program sjezdu taneční zábavou či diskotékou, která trvá do pozdních ranních hodin.
Sobotní dopoledne je věnováno tradičnímu sportovnímu zápolení a disciplínám jako hod polenem, přetahování lanem, jízda na trakaři přes lávku či slalomovou dráhu, pytlokros, nohejbal, aj.
Kolem poledne se koná schůzka představitelů Lhot a Lehot, kde má každá obec svého zástupce. Hlavním cílem této schůze je dohodnutí a dojednání pořadatelství sjezdů v následujících letech s horizontem 5 – 6 let. Mezi další body schůze většinou patří technické připomínky a aktuální organizační věci.
Před 13 h odpolední se začnou všichni účastníci scházet ve výchozím bodě průvodu Lhot a Lehot a začnou se řadit dle pořadových čísel. Barevný průvod plný transparentů, vlajek, veselých lidí a muzikantů se začne přesouvat obcí k hlavnímu pódiu, kde je každá obec představena krátkou charakteristikou.
Po průvodu začíná na hlavním pódiu sobotní Estráda za účasti mediálně známých osobností a hvězd. V průběhu odpoledne jsou vyhlášeny výsledky sportovních soutěží a taktéž dochází k předání zástavy Lhot a Lehot další obci, která bude pořádat následující sjezd.
Ve večerních hodinách pak pokračuje program zpravidla na 2 a více podiích, kde každé je zaměřeno pro odlišnou skupinu návštěvníků. Na hlavním podiu pod širým nebem je program pro mladší a střední generaci. V kulturním domě pak většinou bývá taneční zábava, dechová hudba nebo country kapela.
Nedělní dopoledne ukončuje rozlučkový program a jednotlivé výpravy se vydávají na zpáteční cestu do svých domovů.